ગુજરાતી-બક્ષી સાહેબના વિચારો


ગુજરાતી ભાષાને વ્યાકરણ હશે પણ ગુજરાતી ઝબાનને વ્યાકરણ નથી. ઇતિહાસના જન્મથી મહાસાગરો ખેડનારી પ્રજા વિદ્વાનોના હુકમ પ્રમાણે બોલતી નથી…

જૂના સાહિત્યકારોએ પાઠ્યપુસ્તકોમાં ઘુસાડેલા પાઠોવાળી ભાષા નહીં પણ માના ફફડતા હોઠ જોઇને એના ખોળામાં સૂતાં સૂતાં શીખવી શરૂ કરી હતી એ ભાષા જે સૌ પોતાની રીતે બોલી શકે છે . જન્મજાત હકથી બોલી શકે છે.

અને …હવે પછી દરેકને પોતાની જોડણી કરવાનો અધિકાર છે ( ગાંધીજીની ક્ષમાયાચના સાથે !)

ગુજરાતી ભાષા અંગ્રેજીની જેમ જ્યાં જ્યાં બોલાય છે ત્યાંનું સ્વરૂપ અખ્તિયાર કરી લે છે. ગુજરાતી આદ્ર્ષ્ટિએ અંગ્રેજીની બહુ નિકટ છે, કારણ કે એ પણ વિશ્વભાષા છે, વ્યવહાર અને વેપારની ભાષા છે.

Advertisements

Leave a comment

Filed under ગુજરાત_ગુજરાતી, વૃતિ - પ્રવૃતિ, સાહિત્ય, Baxi Babu - Chandrakant Baxi

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s